stopping potential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopping potential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopping potential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopping potential.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stopping potential

    * kỹ thuật

    vật lý:

    thế hãm