stopping archiving nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopping archiving nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopping archiving giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopping archiving.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stopping archiving

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngưng lưu trữ