square up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

square up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm square up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của square up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • square up

  even up the edges of a stack of paper, in printing

  Synonyms: jog, even up

  Similar:

  square: make square

  Square the circle

  square the wood with a file

  settle: settle conclusively; come to terms

  We finally settled the argument

  Synonyms: square off, determine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).