slack wax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slack wax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slack wax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slack wax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slack wax

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sáp còn dầu

    sáp thô