scan platform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scan platform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scan platform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scan platform.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scan platform

    * kỹ thuật

    sàn quét (tàu vũ trụ)