scan head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scan head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scan head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scan head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scan head

    * kỹ thuật

    đầu quét