scan area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scan area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scan area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scan area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scan area

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    miền quét

    vùng quét