scanning-disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scanning-disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scanning-disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scanning-disk.

Từ điển Anh Việt

  • scanning-disk

    /'skæniɳdisk/

    * danh từ

    (truyền hình) đĩa phân hình ((cũng) scanner)