question nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

question nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm question giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của question.

Từ điển Anh Việt

 • question

  /'kwestʃn/

  * danh từ

  câu hỏi

  to put a question: đặt một câu hỏi

  to answers a question: trả lời một câu hỏi

  vấn đề; điều bàn đến, điều nói đến

  a nice question: một vấn đề tế nhị

  the question is...: vấn đề là...

  that is not the question: vấn đề không phải là thế, vấn đề không phải ở đó

  this is out of the question: không thành vấn đề, không phải là chuyện bàn đến nữa

  the person in question: người đang được nói đến

  the matter in question: việc đang được bàn đến

  to come into question: được thảo luận bàn bạc; thành vấn đề thảo luận bàn bạc

  question!

  xin đi vào đề! (trong hội nghị, nhắc người phát biểu nói lan man ngoài đề); có vấn đề đấy! (tỏ ý nghi ngờ sự việc do ai đang nói)

  to put the question: lấy biểu quyết

  sự nghi ngờ

  beyond all (out of, past without) question: không còn nghi ngờ gì nữa

  to call in question: đặt thành vấn đề nghi ngờ

  to make no question of...: không may may nghi ngờ gì về...

  (từ cổ,nghĩa cổ) sự tra tấn để bắt cung khai

  to be put to the question: bị tra tấn đề bắt cung khai

  to beg the question

  coi như vấn đề đưa ra là đã quyết định rồi (đã đúng rồi) chẳng cần phải thảo luận làm gì

  * ngoại động từ

  hỏi, hỏi cung

  nghi ngờ; đặt thành vấn đề

  to question the honesty of somebody: nghi ngờ tính lương thiện (chân thật) của ai

  it cannot be questioned but [that]: không thể còn nghi ngờ gì nữa là, chắc chắn là

  điều tra, nghiên cứu, xem xét (sự việc, hiện tượng)

 • question

  câu hỏi, vấn đề

  open ended q. (thống kê) vấn đề có vô số giải đáp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • question

  * kinh tế

  câu hỏi

  chất vấn

  đặt câu hỏi

  hỏi

  nghi vấn

  sự hỏi

  sự nghi ngờ

  thẩm vấn

  tuân vấn

  vấn đề

  * kỹ thuật

  vấn đề

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • question

  an instance of questioning

  there was a question about my training

  we made inquiries of all those who were present

  Synonyms: inquiry, enquiry, query, interrogation

  Antonyms: answer

  the subject matter at issue

  the question of disease merits serious discussion

  under the head of minor Roman poets

  Synonyms: head

  a sentence of inquiry that asks for a reply

  he asked a direct question

  he had trouble phrasing his interrogations

  Synonyms: interrogation, interrogative, interrogative sentence

  an informal reference to a marriage proposal

  he was ready to pop the question

  challenge the accuracy, probity, or propriety of

  We must question your judgment in this matter

  Synonyms: oppugn, call into question

  pose a question

  Synonyms: query

  Similar:

  doubt: uncertainty about the truth or factuality or existence of something

  the dubiousness of his claim

  there is no question about the validity of the enterprise

  Synonyms: dubiousness, doubtfulness

  motion: a formal proposal for action made to a deliberative assembly for discussion and vote

  he made a motion to adjourn

  she called for the question

  interrogate: pose a series of questions to

  The suspect was questioned by the police

  We questioned the survivor about the details of the explosion

  interview: conduct an interview in television, newspaper, and radio reporting

  wonder: place in doubt or express doubtful speculation

  I wonder whether this was the right thing to do

  she wondered whether it would snow tonight