inquiry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inquiry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inquiry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inquiry.

Từ điển Anh Việt

 • inquiry

  /in'kwaiəri/

  * danh từ

  sự điều tra, sự thẩm tra; sự thẩm vấn, sự hỏi

  câu hỏi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inquiry

  * kinh tế

  sự dò hỏi tin tức

  sự hỏi giá

  việc điều tra

  * kỹ thuật

  hỏi

  sự điều tra

  sự hỏi

  sự truy vấn

  sự vấn tin

  sự yêu cầu

  tham khảo

  truy vấn

  toán & tin:

  câu hỏi

  sự đòi hỏi

  sự hỏi tin

  hóa học & vật liệu:

  sự thẩm tra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inquiry

  a search for knowledge

  their pottery deserves more research than it has received

  Synonyms: enquiry, research

  a systematic investigation of a matter of public interest

  Synonyms: enquiry

  Similar:

  question: an instance of questioning

  there was a question about my training

  we made inquiries of all those who were present

  Synonyms: enquiry, query, interrogation

  Antonyms: answer