query nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

query nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm query giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của query.

Từ điển Anh Việt

 • query

  /'kwiəri/

  * danh từ

  câu hỏi, câu chất vấn; thắc mắc

  ((viết tắt), qu.) thử hỏi, chẳng biết

  query (qu.), has the letter been answered?: chẳng biết bức thư đó đã được trả lời hay chưa?

  dấu chấm hỏi

  * nội động từ

  (+ whether, if) hỏi, hỏi xem, chất vấn

  đặt câu hỏi; đánh dấu hỏi

  * ngoại động từ

  nghi ngờ, đặt vấn đề nghi ngờ, thắc mắc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • query

  * kinh tế

  câu hỏi vấn

  chất vấn

  đặt nghi vấn

  đặt thành vấn đề

  đặt vấn đề nghi ngờ

  hỏi

  nghi ngờ

  nghi vấn

  sự chất vấn

  tuân vấn

  * kỹ thuật

  hỏi

  nghi vấn

  sự hỏi

  sự truy vấn

  sự vấn tin

  sự yêu cầu

  truy vấn

  yêu cầu

  toán & tin:

  câu hỏi

  câu hỏi, truy vấn

  hỏi đáp

  lệnh hỏi

  vấn tin

Từ điển Anh Anh - Wordnet