wonder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wonder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wonder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wonder.

Từ điển Anh Việt

 • wonder

  /'wʌndə/

  * danh từ

  vật kỳ diệu, kỳ quan, vật phi thường; điều kỳ lạ, điều kỳ diệu; kỳ công

  the seven wonders of the world: bảy kỳ quan trên thế giới

  a wonder of architecture: một kỳ công về kiến trúc

  to work wonders: làm những việc kỳ lạ; thành công rực rỡ

  for a wonder: một cách kỳ diệu, thật là kỳ lạ

  người kỳ diệu, thần đồng

  a musical wonder: một thần đồng về nhạc

  sự ngạc nhiên, sự kinh ngạc

  that is no wonder: tất nhiên, dĩ nhiên, không có gì lạ, không có gì đáng ngạc nhiên

  to fill someone with wonder: làm cho ai kinh ngạc

  a nine days' wonder

  (xem) nine

  * động từ

  ngạc nhiên, lấy làm lạ, kinh ngạc

  I dont't wonder at it: điều đó không làm cho tôi ngạc nhiên

  I wonder that you never heard of it: tôi lấy làm lạ rằng anh chưa bao giờ nghe nói về điều đó

  that's not to be wondered at: không có gì đáng kinh ngạc cả

  muốn biết, tự hỏi

  I wonder who he is?: tôi tự hỏi nó là ai?

  I wonder whether you can tell me: tôi tự hỏi không biết anh có thể bảo cho tôi biết không

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wonder

  the feeling aroused by something strange and surprising

  Synonyms: wonderment, admiration

  something that causes feelings of wonder

  the wonders of modern science

  Synonyms: marvel

  have a wish or desire to know something

  He wondered who had built this beautiful church

  Synonyms: inquire, enquire

  place in doubt or express doubtful speculation

  I wonder whether this was the right thing to do

  she wondered whether it would snow tonight

  Synonyms: question

  be amazed at

  We marvelled at the child's linguistic abilities

  Synonyms: marvel

  Similar:

  curiosity: a state in which you want to learn more about something