wonderfully nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wonderfully nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wonderfully giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wonderfully.

Từ điển Anh Việt

  • wonderfully

    * phó từ

    đáng ngạc nhiên

    cực kỳ; đáng khâm phục

Từ điển Anh Anh - Wordnet