marvelously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marvelously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marvelously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marvelously.

Từ điển Anh Việt

  • marvelously

    như marvellously

Từ điển Anh Anh - Wordnet