terrifically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terrifically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terrifically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terrifically.

Từ điển Anh Việt

  • terrifically

    * phó từ

    cực kỳ; hết sức; rất

Từ điển Anh Anh - Wordnet