wonder woman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wonder woman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wonder woman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wonder woman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wonder woman

    a woman who can be a successful wife and have a professional career at the same time

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).