wonderworking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wonderworking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wonderworking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wonderworking.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wonderworking

    performing or able to perform wonders or miracles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).