wonder-story nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wonder-story nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wonder-story giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wonder-story.

Từ điển Anh Việt

  • wonder-story

    * danh từ

    chuyện thần kì