wonder boy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wonder boy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wonder boy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wonder boy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wonder boy

    a man who is unusually successful at an early age

    Synonyms: golden boy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).