interrogative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interrogative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interrogative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interrogative.

Từ điển Anh Việt

 • interrogative

  /,intə'rɔgətiv/

  * tính từ

  (thuộc) câu hỏi; đưa ra câu hỏi; có tính chất là câu hỏi

  hỏi vặn

  (ngôn ngữ học) nghi vấn

  interrogative pronoun: đại từ nghi vấn

  * danh từ

  (ngôn ngữ học) từ nghi vấn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • interrogative

  relating to verbs in the so-called interrogative mood

  not all questions have an interrogative construction

  relating to the use of or having the nature of an interrogation

  Synonyms: interrogatory

  Antonyms: declarative, declaratory

  Similar:

  question: a sentence of inquiry that asks for a reply

  he asked a direct question

  he had trouble phrasing his interrogations

  Synonyms: interrogation, interrogative sentence

  interrogative mood: some linguists consider interrogative sentences to constitute a mood