prime filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prime filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prime filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prime filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prime filter

    * kỹ thuật

    bộ lọc thô