prime debtor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prime debtor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prime debtor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prime debtor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prime debtor

    * kinh tế

    con nợ có uy tín