post timbers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

post timbers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm post timbers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của post timbers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • post timbers

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gỗ vuông (tiết diện 125x125mm hoặc lớn hơn)