post mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

post mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm post mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của post mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • post mark

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dấu bưu chính