post paid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

post paid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm post paid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của post paid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • post paid

    * kinh tế

    bưu phí đã trả