postdate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

postdate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm postdate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của postdate.

Từ điển Anh Việt

 • postdate

  * ngoại động từ

  đề ngày tháng muộn hơn ngày tháng thực tế lên (bức thư, tài liệu...); đề lùi ngày tháng về sau

  a postdated cheque: ngân phiếu đề lùi ngày tháng về sau (ngân phiếu này không thể rút tiền ra trước ngày tháng định sẵn)

  ghi (cho một sự kiện) ngày tháng muộn hơn ngày tháng thực tế hoặc muộn hơn ngày tháng trước đây đã ghi

  xảy ra vào ngày tháng chậm hơn (cái gì)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • postdate

  * kinh tế

  đề lui ngày

  đề lùi ngày tháng về phía sau

  ghi ngày tháng muộn hơn ngày tháng thực tế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • postdate

  be later in time

  Tuesday always follows Monday

  Synonyms: follow

  Antonyms: predate

  establish something as being later relative to something else

  Antonyms: predate