postcode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

postcode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm postcode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của postcode.

Từ điển Anh Việt

 • postcode

  * danh từ

  mã thư tín

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • postcode

  * kinh tế

  mã (số) bưu điện

  mã số bưu điện

  số hiệu bưu chính

  * kỹ thuật

  mã bưu điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • postcode

  Similar:

  zip code: a code of letters and digits added to a postal address to aid in the sorting of mail

  Synonyms: ZIP, postal code