post room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

post room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm post room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của post room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • post room

    * kinh tế

    phòng thư tín