permanent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permanent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permanent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permanent.

Từ điển Anh Việt

 • permanent

  /'pə:mənənt/

  * tính từ ((cũng) permanent)

  lâu dài, lâu bền, vĩnh cửu, thường xuyên, thường trực; cố định

  permanent wave: tóc làn sóng giữ lâu không mất quăn

  permanent way: nền đường sắt (đã làm xong)

 • permanent

  không đổi, thường xuyên, thường trực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • permanent

  * kỹ thuật

  bất động

  cố định

  không đổi

  lâu dài

  vĩnh cửu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • permanent

  continuing or enduring without marked change in status or condition or place

  permanent secretary to the president

  permanent address

  literature of permanent value

  Synonyms: lasting

  Antonyms: impermanent

  not capable of being reversed or returned to the original condition

  permanent brain damage

  Similar:

  permanent wave: a series of waves in the hair made by applying heat and chemicals

  Synonyms: perm