permanent job nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permanent job nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permanent job giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permanent job.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • permanent job

    * kinh tế

    chỗ làm, việc làm thường xuyên