permanent set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permanent set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permanent set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permanent set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • permanent set

  * kỹ thuật

  biến dạng thường xuyên

  bộ ổn định

  sự biến dạng dư

  hóa học & vật liệu:

  độ biến dạng vĩnh viễn