impermanent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impermanent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impermanent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impermanent.

Từ điển Anh Việt

 • impermanent

  /im'pə:mənənt/

  * tính từ

  không thường xuyên năm khi mười hoạ

  tạm thời, nhất thời, không lâu bền, không trường cửu, không vĩnh viễn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • impermanent

  not permanent; not lasting

  politics is an impermanent factor of life"- James Thurber

  impermanent palm cottages

  a temperary arrangement

  temporary housing

  Synonyms: temporary

  Antonyms: permanent

  existing or enduring for a limited time only