mole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mole.

Từ điển Anh Việt

 • mole

  /moul/

  * danh từ

  đê chắn sóng

  * danh từ

  nốt ruồi

  * danh từ

  (động vật học) chuột chũi

  as blind as a mole

  mù tịt

 • mole

  (vật lí) phân tử gam, môn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mole

  * kỹ thuật

  cầu tàu

  đào

  đập

  đê chắn sóng

  kè

  kè chắn sóng

  khoét

  phân tử gam

  giao thông & vận tải:

  đê (cảng_)

  xây dựng:

  đê bao chắn sóng

  kè bến

  y học:

  nốt ruồi

  mol (đơn vị Si phân tử gam, ký hiệu mol)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mole

  spicy sauce often containing chocolate

  a small congenital pigmented spot on the skin

  small velvety-furred burrowing mammal having small eyes and fossorial forefeet

  Similar:

  gram molecule: the molecular weight of a substance expressed in grams; the basic unit of amount of substance adopted under the Systeme International d'Unites

  Synonyms: mol

  counterspy: a spy who works against enemy espionage

  breakwater: a protective structure of stone or concrete; extends from shore into the water to prevent a beach from washing away

  Synonyms: groin, groyne, bulwark, seawall, jetty