intestinal artery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal artery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal artery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal artery.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • intestinal artery

    Similar:

    jejunal artery: an artery that is a branch of the superior mesenteric artery that supplies the jejunum

    ileal artery: branch of the superior mesenteric artery that supplies the ileum

    Synonyms: arteria ileum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).