intestinal colic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal colic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal colic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal colic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • intestinal colic

    Similar:

    colic: acute abdominal pain (especially in infants)

    Synonyms: gripes, griping

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).