intestinal obstruction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal obstruction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal obstruction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal obstruction.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • intestinal obstruction

    blockage of the intestine (especially the ileum) that prevents the contents of the intestine from passing to the lower bowel

    Synonyms: ileus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).