intestinal fortitude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal fortitude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal fortitude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal fortitude.

Từ điển Anh Việt

  • intestinal fortitude

    /in'testinl'fɔ:titju:d/

    * danh từ

    sự gan dạ; tính can trường