intestinal fat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal fat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal fat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal fat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intestinal fat

    * kinh tế

    mỡ lòng