intestinal fistula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal fistula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal fistula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal fistula.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intestinal fistula

    * kỹ thuật

    y học:

    rò ruột non