intestinal lymphatic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal lymphatic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal lymphatic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal lymphatic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intestinal lymphatic

    * kỹ thuật

    y học:

    thân mạch bạch huyết ruột non