intestinal gland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal gland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal gland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal gland.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intestinal gland

    * kỹ thuật

    y học:

    tuyến ruột