intestinal mylasis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal mylasis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal mylasis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal mylasis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intestinal mylasis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng giòi ruột