intestinal microorganism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal microorganism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal microorganism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal microorganism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intestinal microorganism

    * kỹ thuật

    y học:

    vi sinh vật đường ruột