intestinal flora nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal flora nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal flora giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal flora.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intestinal flora

    * kỹ thuật

    y học:

    khu hệ ruột (các vi trùng bình thường sống trong ống tiêu hóa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • intestinal flora

    harmless microorganisms (as Escherichia coli) that inhabit the intestinal tract and are essential for its normal functioning