intestinal flu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal flu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal flu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal flu.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • intestinal flu

    Similar:

    gastroenteritis: inflammation of the stomach and intestines; can be caused by Salmonella enteritidis

    Synonyms: stomach flu

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).