intestinal stasis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal stasis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal stasis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal stasis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intestinal stasis

    * kỹ thuật

    y học:

    ngừng trệ ruột