intestinal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal.

Từ điển Anh Việt

 • intestinal

  /in'testinl/

  * tính từ

  (thuộc) ruột; giống ruột

  trong ruột

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • intestinal

  * kỹ thuật

  y học:

  thuộc ruột

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • intestinal

  of or relating to or inside the intestines

  intestinal disease

  Synonyms: enteric, enteral