intestinal schistosomiasis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal schistosomiasis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal schistosomiasis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal schistosomiasis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intestinal schistosomiasis

    * kỹ thuật

    y học:

    sán lá ruột