intestinal juice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal juice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal juice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal juice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intestinal juice

    * kỹ thuật

    y học:

    dịch ruột

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • intestinal juice

    secretions by glands lining the walls of the intestines