intestinal canal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intestinal canal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intestinal canal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intestinal canal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intestinal canal

    * kỹ thuật

    y học:

    ống ruột